0511 42 13 16

D.A. van den Bremer


0511 42 14 16

J. Henstra

AVG en onze praktijk

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze
wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene
van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels
voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te
informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
 Huisartsenpraktijk
In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is
noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen
van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de
bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke
verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de
Wet Publieke Gezondheid).
De plichten van de huisartsenpraktijk
Huisartsenpraktijk Munewei is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van
persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen,
voldoet de praktijk als volgt:
 Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o voor zorgverlening;
o voor doelmatig beheer en beleid;
o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit
kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Munewei hebben zich verplicht om vertrouwelijk
om te gaan met uw persoonsgegevens.
 Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede
zorgverlening.
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste
behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf
of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.
Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
 Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

 Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor
niet wordt geschaad).
 Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan
alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van
aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard
moeten blijven.
 Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een
aanvraagformulier kenbaar maken aan  Huisartsenpraktijk Munewei. Uw belangen kunnen ook
behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator
of mentor).
 Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal
vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen
van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens
worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Munewei is niet
aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier
persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.
Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet
Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar.
Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de
aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische
gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen
bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de
zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Huisartsenpraktijk Munewei de verplichting vertrouwelijk met uw
persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking
van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan
echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de
zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig
gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens,
indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere
zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens
verstrekt krijgt van de huisarts).
Uitwisseling gegevens

Huisartsenpraktijk Munewei wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via
<het Landelijk Schakelpunt> relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de
huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op
zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met
welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.
Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend
medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft
voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-
gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee
houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.
Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw
medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is
gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude
huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude
huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.
Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts elektronisch overgedragen.  U kunt het
originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een
kopie van uw dossier.  Huisartsen zijn aangesloten op een systeem, dat zorgt voor veilige
overdracht van uw gegevens.
Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang
met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.